Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Niniejsza Polityka dotyczy plikw cookies i odnosi si? do strony internetowej, ktrej operatorem jest Zak?ad Opieki Domowe Zacisze SENIOR Jasny&Parys Sp?ka Jawna  Adres: ul. Parkowa 15 47-411 S?awikw (zwanej dalej: stron? internetow?).

II. Pliki cookies

Witryna www.domowezacisze.ns24.net u?ywa cookies . S? to niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl?darki. Kiedy przegl?darka ponownie po??czy si? ze stron?,  witryna rozpoznaje rodzaj urz?dzenia, z ktrego ??czy si? u?ytkownik. Parametry pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, ktry je utworzy?. Cookies u?atwiaj? wi?c korzystanie z wcze?niej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycz? adresu IP, typu wykorzystywanej przegl?darki, j?zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us?ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesy?anych do witryny za po?rednictwem  formularza kontaktowego.

III. Zalety plikw cookies

Pliki cookie u?atwiaj? u?ytkownikowi korzystanie z wcze?niej odwiedzanych przez niego witryn. Je?li u?ytkownik korzysta z tego samego urz?dzenia i przegl?darki co wcze?niej, umo?liwia to zapami?tanie jego preferencji, sprawdzenie, w jaki sposb korzysta z naszych witryn oraz wy?wietlanie tre?ci bardziej dostosowanych do jego zainteresowa? i potrzeb. ?adne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadz? informacji umo?liwiaj?cych ustalenie to?samo?ci u?ytkownika.

IV. Bezpiecze?stwo danych

Dane s? przechowywane i przetwarzane w sposb zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkownikw, dlatego magazynowane dane s? poufne i nie s? udost?pniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone s? na bezpiecznych i chronionych serwerach.Cookies nie ma dost?pu do danych zawartych na dysku u?ytkownika, ani mo?liwo?ci ustalenia jego to?samo?ci. Nie ?ledzi tak?e jego aktywno?ci, ktr? wykonuj? po opuszczeniu naszej witryny.

V.  Rodzaje u?ywanych plikw cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy nast?puj?ce pliki cookies:

a) "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) "wydajno?ciowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;

VI.  Zarz?dzanie plikami cookies

U?ytkownik w  ka?dej chwili ma mo?liwo?? wy??czenia lub przywrcenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian? ustawie? w przegl?darce internetowej. Instrukcja zarz?dzania plikami cookies jest dost?pna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane s? jedynie w miejscach, w ktrych u?ytkownik wype?niaj?c formularz wyra?nie wyrazi? na to zgod?. Powy?sze dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezb?dnych do wykonania danej funkcji.

VII. Postanowienia ko?cowe

Powy?szy dokument obowi?zuje jedynie na witrynie www.domowezacisze.ns24.net. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za zasady zachowania prywatno?ci na innych stronach, ??cznie z witrynami, do ktrych kieruj? odno?niki zawarte na stronie www.domowezacisze.ns24.net. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie si? z Polityk? prywatno?ci i polityk? plikw cookies,  ustalon? przez przegl?dan? witryn?. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci przez odpowiedni? modyfikacj? do powy?szego zapisu. Wszelkie zmiany nie b?d? jednak narusza?y podstawowej zasady bezpiecze?stwa i ochrony danych u?ytkownikw.

VIII. Mo?liwo?ci okre?lenia warunkw przechowywania lub uzyskiwania dost?pu przez Cookies

1. U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plikw Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
2. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej, ktrej u?ywa.
3. Ograniczenie stosowania plikw Cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej Serwisu.

Przyk?adowe sposoby konfiguracji plikw cookies w najpopularniejszych przegl?darkach:


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony